เครือข่ายวิจัยพื้นที่ภาคกลางขอเชิญรับฟังกสนบรรยายเกี่ยวกับกรอบการวิจัยด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน สนพ.

ตามที่โครงการทุนวิจัยเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ปี 2560 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน กำหนดแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัยด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน และมอบหมายให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รับผิดชอบเป็นแม่ข่ายของพื้นที่ภาคกลาง ประกอบด้วย ชัยนาท สิงห์บุรี นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ปทุมธานี นครนายก ลพบุรี และ นครปฐม เพื่อพัฒนาโจทย์วิจัย

Read more

คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานประกาศการสมัครรับทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา

คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  ประกาศการสมัครรับทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษาของกองทุนฯ หากหากมีความประสงค์จะขอรับทุนอุดหนุนวิจัยดังกล่าว โปรดแจ้งความประสงค์ขอรับทุนภายในวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 พร้อมข้อเสนอโครงการวิจัย โดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.eppo.go.th สอบถามเพิ่มเติม : สำนักนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน โทร. 0 2612 1555 ต่อ 380 โทรสาร.

Read more

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย กลุ่มนวัตกรรมสำหรับอนาคต (Foresight Research)

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้จัดสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานปี 2559 โดยกำหนดให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นแม่ข่ายงานวิจัยพื้นที่ส่วนกลาง งานวิจัยกลุ่มนวัตกรรมสำหรับอนาคต (Foresight Research) เพื่อจัดทำชุดโครงการวิจัยในด้านเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน โดยศูนย์บริการวิชาการ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยกำหนดกรอบการวิจัยดังนี้ ด้านอนุรักษ์พลังงาน ได้แก่ 1. งานศึกษาศักยภาพด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2. งานศึกษาวิจัยด้านอนุรักษ์พลังงานทดแทนในกลุ่มนวัตกรรมสำหรับอนาคต (Foresight Research)

Read more