เปิดการอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2

ตาม พ.ร.บ. สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้วันที่ 14 กันยายน 2558 กำหนดว่า “ผู้ใดใช้สัตว์หรือผลิตสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ อยู่ในวันที่ พ.ร.บ. นี้ใช้บังคับ ให้ยื่นขอรับใบอนุญาต ตาม พ.ร.บ. นี้ ภายใน 180

Read more