รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการ สวพ.มก. เข้าร่วมอภิปรายพิเศษร่วม 3 สาขา การประชุมวิชาการ มก.

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการ สวพ.มก. เข้าร่วมอภิปรายพิเศษร่วม 3 สาขา การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 53 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาศึกษาศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ณ ห้องประชุมรวงข้าว

Read more