ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้บริการปรึกษาวิจัย

ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง  หลักเกณฑ์การให้บริการปรึกษาวิจัย     เพื่อให้การบริการปรึกษาวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  สามารถส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยและบุคลากรวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลขึ้น  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง  มก. ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2553 วันที่ 25 มีนาคม 2553  จึงให้ยกเลิกประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง 

Read more