“หนามแน่ขาวอำไพ” พืชชนิดใหม่ของโลก

รศ. ดร.เฉลิมพล สุวรรณภักดี และคณะ
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 02-562-5444 E-mail: fscicps@ku.ac.th

Read more

“หนามแน่ขาวอำไพ” พืชชนิดใหม่ของโลก

รศ.ดร. เฉลิมพล สุวรรณภักดี และคณะ
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2562-5444 E-mail: fscicps@ku.ac.th

Read more