“หนามแน่ขาวอัมไพ” พืชชนิดใหม่ของโลก

รศ. ดร.เฉลิมพล สุวรรณภักดี และคณะ
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 02-562-5444 E-mail: fscicps@ku.ac.th

Read more