กล่องส่องไข่เพื่อการประเมินคุณภาพเปลือก

รศ.ดร.ยุวเรศ  เรืองพานิช  
ภาควิชาสัตวบาล  คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โทร.08-6987-7987

Read more