คณะนักวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์ มก. ได้รับรางวัลพระราชทาน The King of Thailand Vetiver Awards 2015 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ผลงานวิจัย The Salt Tolerant Vetiver   : หญ้าแฝกทนเค็ม   ได้รับรางวัลพระราชทาน  The King of Thailand Vetiver Awards 2015 จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

Read more