ถังหมักขยะอินทรีย์แบบใช้อากาศ

นายเมธี จันทโรปกรณ์ รศ. ดร.สุนทรี ขุนทอง และนางสาวพรพรรณ พรรณภัทราพงษ์
ภาควิชาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
โทร. 0-3835-2812 ต่อ 2793 E-mail: sfscimtc@src.ku.ac.th, mathee.j@ku.th

Read more