กระดาษกรองน้ำมันจากฟางข้าว

นายวุฒินันท์ คงทัด นางสาว สุธีรา วิทยากาญจน์ และนายชัยพร สามพุ่มพวง นักวิจัยจากฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ทำการพัฒนากระดาษกรองน้ำมันพืชจากฟางข้าว ให้มีคุณสมบัติใช้กรองเศษพืชที่ผ่านกระบวนการบีบน้ำมัน เพื่อแยกสิ่งปนเปื้อนออกจากน้ำมันพืชในกระบวนการผลิต โดยการเคลือบด้วยสารละลายกลูโคแมนแนนและไคโตซาน

Read more

นายวุฒินันท์ คงทัด นักวิจัย มก.ได้รับรางวัลวิจัยดีเด่นจากเวทีระดับชาติและนานาชาติ

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 นายวุฒินันท์ คงทัด และผู้ร่วมโครงการวิจัยอีก 2 ท่าน คือ ดร.สุธีรา วิทยากาญจน์ และ นายชัยพร สามพุ่มพวง นักวิจัยจากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มก. เข้ารับรางวัลในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ในงาน

Read more

โครงการวิจัยการผลิตกระดาษพิเศษจากฟางข้าว ของนักวิจัย มก.ได้รับรางวัลวิจัยดีเด่นจากเวทีระดับชาติและนานาชาติ

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 นายวุฒินันท์ คงทัด และผู้ร่วมโครงการวิจัยอีก 2 ท่าน คือ ดร.สุธีรา วิทยากาญจน์ และ นายชัยพร สามพุ่มพวง นักวิจัยจากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มก. เข้ารับรางวัลในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ในงาน

Read more

บรรจุภัณฑ์แอคทีฟต้านเชื้อราเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลไม้

ดร.สุธีรา วิทยากาญจน์ นักวิจัยจากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยทีมนักวิจัยประกอบด้วย ดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ นางสาวประภัสสร รักถาวร นายชัยพร สามพุ่มพวง นางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์ และ นางสาวลลิตา คชารัตน์ เห็นว่าน้ำมันยูคาลิปตัสและเสม็ดขาว ซึ่งเป็นน้ำมันหอมระเหยที่เป็นสารสกัดจากธรรมชาติมีศักยภาพที่จะนำไปศึกษาการประยุกต์ใช้งานในด้านบรรจุภัณฑ์แอคทีฟ (active packaging) เพื่อทำให้บรรจุภัณฑ์มีคุณสมบัติต้านเชื้อจุลินทรีย์และสามารถยืดอายุการเก็บรักษาผลผลิตและอาหาร ซึ่งจะช่วยลดการใช้สารเคมีในการเก็บรักษาผลผลิตและยังช่วยให้ผู้บริโภคปลอดภัยจากสารเคมีด้วย

Read more