การจัดการขยะทะเลแบบครบวงจร

รศ.ดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร 02-797-0999 ต่อ 1002-1004, 1033 E-mail env@ku.ac.th

Read more