การพัฒนาคุณภาพพริกป่นอนามัย

ด้วยเหตุนี้ รศ.ดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต จากภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้วิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์พริกแห้งและพริกป่นให้มีคุณภาพที่ดี ศึกษาผลของอุณหภูมิและเวลาต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพ และสมบัติทางเคมีกายภาพของพริก เพื่อศึกษาหาสภาวะของอุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสมในการผลิตพริกป่นที่มีคุณภาพ

Read more

รายการวิทยุ เรื่อง ผลของสีจากธรรมชาติต่อเจลของโปรตีนปลา/จิราพร รุ่งเลิศเกรียงไกร, ดวงเดือน วารีวะนิช

ผลของสีจากธรรมชาติต่อเจลของโปรตีนปลา ผลงานของ นางสาวจิราพร รุ่งเลิศเกรียงไกร และนางดวงเดือน วารีวะนิช ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more