ผลตกค้างของยาฆ่าแมลงในขนเป็ดและไข่เป็ด

ดร. พรรณวิมล ตันหัน อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ทำการศึกษาผลการตกค้างสะสมของยาฆ่าแมลงในกลุ่มออร์กาโนคลอรีน 20 ชนิด และโลหะหนักในดิน น้ำ และใช้ขนเป็ด และไข่เป็ด เป็นตัวดัชนีชี้วัดทางชีวภาพในการตรวจสอบการตกค้างยาฆ่าแมลงเหล่านี้ เนื่องจากนกหรือสัตว์ปีกสามารถขับของเสียออกจากร่างกายโดยการสะสมไว้ที่ขน

Read more

ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการ เรื่องการป้องกันควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 7

กรมควบคุมโรค โดยสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม จะจัดการประชุมวิชาการเรื่อง การป้องกันควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 7 ระว่างวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ  ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่องดังกล่าว โดยผู้นำเสนอผลงานวิชการเบิกค่าใช้จ่ายจากสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม และสามารถส่งแบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมวิชาการ และแบบแจ้งความประสงค์การนำเสนอผลงานวิชาการ ภายในวันที่ 9 มกราคม 2558 

Read more

แนวทางการประเมินความเสี่ยงของสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม ฉบับปรับปรุงล่าสุดเป็นภาษาไทย (กรกฎาคม 2555)

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทําแนวทางการประเมินความเสี่ยงของสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมฉบับปรับปรุงล่าสุด (กรกฎาคม 2555) เป็นภาษาไทย โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก รศ. ดร.บรรพต ณ ป้อมเพชร ผู้ก่อตั้งและที่ปรึกษาศูนย์วิจัยและควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ ในการแปลเอกสารทั้งฉบับ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและความตระหนัก ในเรื่อง การประเมินความเสี่ยงของสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมภายใต้บริบทของพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะการดําเนินงานด้านการประเมินความเสี่ยงให้กับบุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดาวน์โหลด แนวทางการประเมินความเสี่ยงของสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม

Read more