สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2557

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปี 2557 ประกอบด้วย 7 กรอบการวิจัย คือ 1. กรอบการวิจัยและพัฒนาด้านพืช 2. กรอบการวิจัยและพัฒนาสินค้าประมง 3. กรอบการวิจัยและพัฒนาสินค้าปศุสัตว์ 4. กรอบการวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ 5. กรอบการวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรและอุปกรณ์การเกษตร 6. กรอบการวิจัยสำหรับโครงการของ สวก.

Read more