อบรมเชิงปฏิบัติการ การวางแผนการทดลองทางสถิติ

          เมื่อวันที่ 19-21 มีนาคม 2557 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกรมประมงร่วมมือกัน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวางแผนการทดลองทางสถิติ” เพื่อให้บุคลากรสำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง มีความรู้ความเข้าใจในการศึกษาวิจัยอย่างมีแบบแผน ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยเฉพาะการกำหนดโจทย์วิจัย เพื่อนำไปสู่การวางแผนการทดลอง และสามารถเลือกใช้สถิติได้อย่างถูกต้อง อันจะทำให้การศึกษาวิจัยมีความน่าเชื่อถือ

Read more