ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้ทุนสนับสนุน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำหรับปีงบประมาณ 2565

กรอบการให้ทุน พัฒนาเครื่องจักรกล/กระบวนการผลิตอาหารแปรรูปด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ระบบติดตาม/ควบคุมอัตโนมัติต้นแบบ หรือขยายขนาดกระบวนการผลิต (Scale up) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ/ประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรภาคการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ (Healthy food) หรืออาหารใหม่ (Novel food) เพื่อลดการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) โรคที่เกิดในผู้สูงอายุ และเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีของประชากรทุกช่วงวัยในประเทศ พัฒนาเทคนิคหรือเครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบ/ควบคุม คุณภาพและความปลอดภัยอาหาร เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีของประชากรทุกช่วงวัยในประเทศ

Read more

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ชี้แจงกรอบการวิจัยมุ่งเป้า เรื่อง ยางพารา

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สวพ.มก.) เรียนเชิญ ดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์ ผู้ประสานงานสำนักประสานงานชุดโครงการยางพารา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให้ข้อมูลชี้แจงกรอบการวิจัยยางพารา และแนวทางการสนับสนุนการวิจัยภายใต้กรอบวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559 เวลา 09:30-12:00 น. ณ

Read more

สกว.จัดประชุมการพัฒนาต่อยอดและนำผลการวิจัยเรื่องยางพาราไปใช้ประโยชน์ ครั้งที่ 2

สำนักประสานงานชุดโครงการยางพารา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดให้มีการประชุมการพัฒนาต่อยอดและนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์(ครั้งที่ 2) ในวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ณ ห้องพาโนรามา 2 ชั้น 14 โรงแรมดิเอมเมอรัล ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ หากสนใจเข้าร่วมประชุม โปรดแจ้งยืนยันการร่วมประชุมที่

Read more