สวพ.มก. จัดโครงการ “การวิเคราะห์แบบประเมินผลด้วย MS Excel”

รศ.ดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศ กล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์เรื่อง ” การวิเคราะห์ผลแบบประเมินผลด้วย MS Excel “เพราะได้เล็งเห็นถึงประโยชน์จากการทำแบบประเมินผลความพึงพอใจ ฝึกวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Pivot Table and Chart ฝึกอ่านผลทางสถิติ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้กับบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ได้มีความรู้และความชำนาญในการจัดทำการประเมินผลความพึงพอใจ ทำข้อมูลเชิงวิเคราะห์ อ่านผลทางสถิติ

Read more

สวพ.มก. แสดงความยินดีแด่ รศ.ดร.สมชาย นำประเสริฐชัย เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์

รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. พร้อมบุคลากร สวพ.มก. เข้ามอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีแด่ รศ.ดร.สมชาย นำประเสริฐชัย เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ณ อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

สวพ.มก.ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักบริการคอมพิวเตอร์ปีที่ 33

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ร่วมแสดงความยินดีงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักบริการคอมพิวเตอร์ปีที่ 33 ทั้งนี้สำนักบริการคอมพิวเตอร์ตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมก้าวสู่ยุคดิจิทัลในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการจัดงานบรรยายพิเศษ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ยืน ภู่วรวรรณ ผู้มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศทางด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาบรรยายพิเศษ เรื่อง “Digital Learning” ในวันที่ 25 มกราคม 2561 ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

สวพ.มก. ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ครบรอบปีที่ 32

วันที่ 25 มกราคม 2560 สถาบันวิจัยและพัฒานแห่ง มก. ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ครบรอบปีที่ 32 โดยภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย พิธีสงฆ์ การบรรยายพิเศษ และการจัดนิทรรศการผลการดำเนินงาน ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

สวพ.มก. ร่วมกับ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดอบรม”การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพการวิจัย”

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.ร่วมกับสำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดอบรมปฏิบัติการเรื่อง “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพการวิจัย” เพื่อให้อาจารย์และนักจัย มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยฯ มีและพร้อมให้ส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัย อันจะเป็นการ เสริมสร้างศักยภาพการวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการยกระดับมาตรฐานงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวต้อนรับและเปิดอบรม โดย รศ.ดร.ธงชัย

Read more

บุคลากร สวพ. มก.เข้าร่วมอบรม Info Graphic สำหรับงานสำนักงาน

วันที่ 15 กันยายน 2558 บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.เข้าร่วมอบรม Info Graphic สำหรับงานสำนักงาน ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการอบอรมคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2558

Read more

สวพ.มก. เยี่ยมชมเกี่ยวกับระบบ Cloud และห้องศูนย์ข้อมูล Data Center ของมหาวิทยาลัย

รศ.ดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย และคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมดูงานเกี่ยวกับระบบ Cloud และห้องศูนย์ข้อมูล Data Center ของมหาวิทยาลัย ในการนี้ ผศ.ดร.พีรวัฒน์ วัฒนพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ และนายมหาราช ทศศะ ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ให้การต้อนรับและแนะนำระบบ Cloud ณ

Read more

สวพ.มก. จัดอบรม “การใช้งานโปรแกรม Word 2010 ขั้นสูง” แก่บุคลากร

  เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย สวพ.มก. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานโปรแกรม Word 2010 ขั้นสูง” แก่บุคลากรผู้ที่สนใจ เพื่อการนำไปใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

Read more

โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ เรื่อง “การสร้างแบบสอบถามออนไลน์และการใช้งานเอกสารออนไลน์ร่วมกันด้วย Google Docs”

รศ.ดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. กล่าว สวพ.มก.เล็งเห็นประโยชน์เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยในการปฏิบัติงาน ได้จัดโครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ เรื่อง “การสร้างแบบสอบถามออนไลน์และการใช้งานเอกสารออนไลน์ร่วมกันด้วย Google Docs”  เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ และการใช้งานเอกสารออนไลน์ร่วมกันแก่บุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จำนวนผู้เข้าร่วม 30 คน เมื่อวันพุธ

Read more