สวพ.มก. ร่วมพิธีเปิดอาคารระพีสาคริก ลานกิจกรรมสำหรับนิสิต และพื้นที่สวนพักผ่อน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เข้าร่วมและมอบกระเช้าดอกไม้ในพิธีเปิดอาคารระพีสาคริก(สำนักทะเบียนและประมวณผล) ลานกิจกรรมสำหรับนิสิต และพื้นที่สวนพักผ่อน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more