สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ขอเชิญตอบแบบสำรวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในคุณภาพการให้บริการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ด้วยกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ได้เข้าสู่ระบบการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งกำหนดให้มีการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการกองทุนดังกล่าว จึงขอความอนุเคราะห์ผู้เกี่ยวข้อง ตอบแบบสำรวจตามลิงค์ที่แนบ โดยข้อมูลนำมาใช้ประมวล และการพิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการของกองทุน ฯ โปรดตอบแบบสอบถามภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 แบบสำรวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในคุณภาพการให้บริการของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

Read more

ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนทางการเงินภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเปคปี 2557

Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) ได้แจ้งเวียนกรอบระยะเวลา และเกณฑ์ลำดับความสำคัญการสนับสนุนงบประมาณ (Funding Criteria) สำหรับการเสนอโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ประจำปี 2557 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกเอเปคพิจารณาจัดส่งข้อเสนอโครงการฯ โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร จะอยู่ภายใต้คณะทำงานความร่วมมือทางวิชาการด้านการเกษตร (Agricultural Technical Cooperation Working Group: ATCWG)

Read more