ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (ศน.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการศูนย์เครือข่ายการวิจัยและพัฒนาด้านนาโนเทคโนโลยีประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (ศน.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ดำเนินงานตาม (ร่าง) กรอบนโยบายการพัฒนานาโนเทคโนโลยีของประเทศไทย ๒๕๕๕ – ๒๕๖๔ แผนแม่บทศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ โดยมีพันธกิจดำเนินงานวิจัยพัฒนาด้าน ออกแบบและวิศวกรรม เพื่อสร้างสรรค์องค์ความรู้และเทคโลยีฐานที่สำคัญต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางอุตสาหกรรมซึ่งสร้างผลกระทบอย่างเป็นรูปธรรมต่อสังคมหรือเศรษฐกิจไทย ด้วยการประสานทั้งความรู้หลายสาขาและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การสร้างความร่วมมืออย่างจริงจังกับพันธมิตรรวมถึงภาคอุตสาหกรรม

Read more

สวทช. เปิดรับสมัครทุนนักวิจัยแกนนำ และ NSTDA Chair Professor ประจำปี 2560

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จะเปิดรับสมัคร “ทุนนักวิจัยแกนนำ” ประจำปี 2560 จำนวน 2 ทุน ทุนละไม่เกิน 20 ล้านบาท และ ” ทุน NSTDA Chair Professor” ประจำปี 2560

Read more

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเชิญเข้าร่วมฟังเสวนาในการประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2560

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กำหนดจัดการประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2560 (NSTDA Annual Conference: NAC2017) ภายใต้หัวข้อ “สวทช. ยุคใหม่ ตอบกลุ่มเป้าหมายตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง” ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 1 เมษายน

Read more

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประกาศรับสมัครทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอก (Postdoctoral Fellowship 2017)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้ริเริ่มโครงการทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอก (Postdoctoral Fellowship) ขึ้น เพื่อสนับสนุนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญยาเอกในสาขา Applied mathematics, Physics, Biomedical Engineering, Materials Science, Polymer, Environmental Engineering, Chemistry, Elector chemistry and

Read more

สวทช.ประชุมการเตรียมการรองรับ สตง.ตรวจสอบการดำเนินงานการวิจัย

วันที่ 30 เมษายน 2558 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจัดประชุมการเตรียมการรองรับ สตง.ตรวจสอบการดำเนินงาน(Performance audit) การวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของ สวทช. ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.        

Read more

โครงการทุน NSTDA Chair Professor ทุน PTT NSTDA Chair Professor และโครงการทุนนักวิจัยแกนนำ

  รายละเอียดโปรดคลิก โครงการทุน NSTDA Chair Professor และทุน PTT NSTDA Chair Professor โครงการทุนนักวิจัยแกนนำ โครงการทุนส่งเสริมนักวิจัยอาชีพ

Read more

สวทช. เปิดรับสมัครทุน “NSTDA Chair Professor ทุน PTT NSTDA Chair Professor และทุนนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2558

วันที่ 3 เมษายน 2558 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) เปิดรับสมัครทุน “NSTDA Chair Professor ทุน PTT NSTDA Chair Professor และทุนนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2558” เพื่อสร้างศาสตราจารย์ผู้นำและทีมวิจัยที่เข้มแข็งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยจัดการประชาสัมพันธ์รายละเอียดทุนนักวิจัยแกนนำฯ

Read more

เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อการจัดตั้งเครือข่ายห้องปฏิบัติการที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษเพื่อเตรียมพร้อมรับมือโรคติดเชื้ออุบัติใหม่

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีความประสงค์จะเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อการจัดตั้งเครือข่ายห้องปฏิบัติการที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษเพื่อเตรียมพร้อมรับมือโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ เพื่อสนับสนุนการสร้างเครือข่ายห้องปฏิบัติการวิจัย เพื่อการเตรียมความพร้อมรับมือต่อสถานการณ์การระบาดของโรคที่มีสาเหตุจากโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ในอนาคต หากท่านสนใจ สามารถส่งข้อเสนอโครงการจำนวน 5 ชุด พร้อม CD 1 แผ่น ไปยัง สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558

Read more

แผนกลยุทธ์งานวิจัยในระยะที่ 2 (Strategic Planning Alliance II: SPA II) ปี 2554-2559 ของ สวทช.

สวทช. ได้มีการทบทวนและวางแผนกลยุทธ์งานวิจัยในระยะที่ 2 (Strategic Planning Alliance II: SPA II) ปี 2554-2559 โดยมีการบริหารจัดการงานวิจัยพัฒนาในลักษณะของ คลัสเตอร์ที่มีการวางแผนงานวิจัยตลอดห่วงโซ่มูลค่าเพิ่ม มีโปรแกรมที่เกี่ยวเนื่องกัน เพื่อให้เกิดพลังร่วม มีภาคอุตสาหกรรมหรือผู้ใช้ประโยชน์เป็นผู้ร่วมกำหนดโจทย์วิจัยและเป้าหมายของโปรแกรม เพื่อให้งานวิจัยสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อกระบวนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือ สร้างความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน

Read more

ทุนนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2557

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จะเปิดรับสมัครทุนนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2557 จำนวนสองทุน ทุนละไม่เกิน 20 ล้านบาท โดยเปิดรับข้อเสนอโครงการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2557 รายละเอียดเกณฑ์การให้ทุน

Read more