ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การประเมินผลโครงการสำหรับนักวิจัย รุ่นที่ 2”

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)  ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การประเมินผลโครงการสำหรับนักวิจัย รุ่นที่ 2 ให้แก่นักวิชาการ นักวิจัย ในวันที่ 9 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช.1 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Read more

สวพ.มก. จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์” โดย รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พีรเดช ทองอำไพร

Read more

สัมภาษณ์ รศ.ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร เจ้าของรางวัล ผลงานเด่น สวก. ในโครงการ : ขยายพันธุ์ของต้นแม่พันธุ์และพ่อพันธุ์ปาล์มน้ำมันจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อฯ

รศ.ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร ได้รับประกาศเกียรติคุณรางวัลเกียรติยศ “ผลงานเด่น สวก.” จากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ในโครงการ:การขยายพันธ์ของต้นแม่พันธุ์และพ่อ­พันธุ์ปาล์มน้ำมัน

Read more

สัมภาษณ์ ศ.ดร.อรอนงค์ นัยวิกุล เจ้าของรางวัล ผลงานเด่น สวก. โครงการการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าวนึ่งก­ล้องเริ่มงอก

ศ.ดร.อรอนงค์ นัยวิกุล ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับประกาศเกียรติคุณรางวัลเกียรติยศ “ผลงานเด่น สวก.” จากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ใน โครงการการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าวนึ่งก­ล้องเริ่มงอกเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่มี­คุณค่าทางโภชนาการ    ศ.ดร.อรอนงค์ นัยวิกุล ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

Read more

สวก. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยด้านการเกษตร และอุตสหกรรมเกษตร ปีงบประมาณ 2558

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยด้านการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2558 รวม 10 กรอบการวิจัยคือ 1. กรอบการวิจัยและพัฒนาด้านประมง 2. กรอบการวิจัยและพัฒนากุ้งทะเล 3. กรอบการวิจัยและพัฒนาปลากะรัง 4. กรอบการวิจัยและพัฒนาปศุสัตว์ 5. กรอบการวิจัยและพัฒนาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 6.

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยรอบ 12 เดือน กลุ่มเรื่องการวิจัยของชาติด้านพื้นที่สูง ปี 2556

สำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(สวก.) กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการ กลุ่มเรื่องการวิจัยของชาติด้านพื้นที่สูง เพื่อให้นักวิจัยนำเสนอผลงานวิจัยในรอบ 12 เดือน ภายใต้แผนวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศโดยเร่งด่วน ระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2557 เวลา 8.00 – 16.30 น. ณ โรงแรมเวียงอินน์ จังหวัดเชียงราย

Read more

ประชุมหารือร่วมกันระหว่างแหล่งทุนวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร และสำนักงานบริการวิชาการ มก.

          วันที่ 1 ตุลาคม 2557  รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการ สวพ.มก.ได้จัดให้มีการประชุมหารือร่วมกันระหว่างแหล่งทุนวิจัย รศ.ดร.พีรเดช  ทองอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)  หรือ สวก. และ

Read more

การสัมมนาเรื่อง “นวัตกรรมงานวิจัยไม้ผลก้าวไกลสู่อาเซียน”

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) จะจัดการสัมมนาเรื่อง “นวัตกรรมงานวิจัยไม้ผลก้าวไกลสู่อาเซียน” ระหว่างวันที่ 19-20 มิถุนายน 2557 เวลา 8:00-16:30 น. ณ โรงแรมมณีจันทร์ จ.จันทบุรี เพื่อตอบสนองต่อการแก้ปัญหาการผลิตไม้ผลให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการส่งออก และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักวิชาการ นักวิจัย

Read more

ประชาพิจารณ์เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์งานวิจัยข้าวแห่งชาติ

ด้วยเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) จัดการประชุม “ประชาพิจารณ์เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์งานวิจัยข้าวแห่งชาติ” ในวันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2557  เวลา 09.00-15.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ

Read more

เชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอทางวิชาการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 3

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมูลนิธิข้าวไทยในพระบรมชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา  กรมการข้าว ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์กรมหาชน) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอทางวิชาการในการประชุมทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร์ ในประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ “ Rice for the world”

Read more