สวพ.มก. ต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงาน ด้านการบริหารงานวิจัย ของสถาบันพระบรมราชชนก กลุ่มวิจัย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เมื่อวันจันทร์ ที่ 25 มีนาคม 2556  รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายประสานงานวิจัย สวพ.มก. ได้ให้การต้อนรับและแนะนำทีมผู้บริหาร แก่คณะผู้ศึกษาดูงาน จากสถาบันพระบรมราชชนก กลุ่มวิจัย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เนื่องจากทางสถาบันพระบรมราชชนกจัดทำโครงการพัฒนารองผู้อำนวยการด้านการวิจัยของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก เพื่อเสริมความรู้ และทักษะด้านการบริหารงานวิจัย รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างความร่วมมือในการทำวิจัย

Read more