สวพ.มก. ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากสถาบันกฏหมายไทย มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันกฏหมายไทย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งขอศึกษาดูงานด้านประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทางสำนักงานประกันคุณภาพ พิจารณาแล้วว่าสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เป็นหน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับดีมาก เพื่อเป็นแนวทางเสริมความรู้ ความเข้าใจให้บุคลากรทราบแนวทางปฏิบัติในการประเมินคุณภาพ และแนวทางในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง รวมทั้งสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงงานของตนเองได้ จัดเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557  ณ ห้องประชุมทับทิบ อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ

Read more