ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลและ/หรือส่งสำเนาข้อตกลงและหนังสืออนุญาต และรายงานความก้าวหน้าในการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพ

ขอให้พิจารณาการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพในความครอบครองของหน่วยงาน หากมีได้โปรดแจ้งข้อมูลหรือให้ข้อมูลตามแบบฟอร์มข้อมูลการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพและการแบ่งปันผลประโยชน์ หากในหน่วยงานมีกระบวนการให้อนุญาตเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพแล้ว โปรดส่งสำเนาข้อตกลงและหนังสืออนุญาต ซึ่งเป็นการดำเนินการตามระเบียบ กอช. ข้อ 8 และรายงานความก้าวหน้าในการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางชีวภาพ เมื่อหนังสืออนุญาตสิ้นสุดลง ตามระเบียบ กอช. ข้อ 15 และโปรดส่งข้อมูลหรือสำเนาหนังสืออนุญาตและข้อตกลงและรายงานความก้าวหน้าดังกล่าวมายังสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2556 หลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพ

Read more