มก.ร่วมกับ วช.จัดหลักสูตร “การจัดการความรู้จากงานวิจัย เพื่อการใช้ประโยชน์ประจำปี 2557”

“การจัดการความรู้จากงานวิจัย เพื่อการใช้ประโยชน์ประจำปี 2557” จัดโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสำนักงานคระกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยวิทยากรดังนี้ 1. ผศ.ดร.พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2. ผศ.ดร.ประศักดิ์ หอมสนิท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3. รศ.ดร.ธนรัตน์ แต้วัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more