สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอโครงการ (Proposal) จำนวน 15 เล่ม พร้อมนำส่งข้อมูลในรูปแบบของซ๊ดี จำนวน 15 ชุด ไปยังกลุ่มนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอุดมศึกษา สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการอุมศึกษา ภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2560

Read more

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา : พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ.2559

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ.2559 โดยสามารถ download file ได้จาก www.mua.go.th เลือกเว็บไซต์เก่า หัวข้อประชาสัมพันธ์ : ข้อมูลเผยแพร่ หัวข้อย่อย สืบค้นหนังสือเวียน สอบถามเพิ่มเติม ; สำนักอำนวยการ โทร. 0

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2558

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (NRU) สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กำหนดจัดการประชุมวิชาการฯ หัวข้อ “การปฏิรูปประเทศไทย” ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เชิงสะพานกรุงธน กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นเวทีให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้อภิปรายและร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆของสังคมในปัจจุบัน รวมทั้งนำเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศและเครือข่ายร่วมมือทางวิชาการ จึงขอเรียนเชิญเรียนเชิญอาจารย์

Read more

การส่งผลงานเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จะจัดให้มีการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 52 ระหว่างวันที่ 4-7 กุมภาพันธ์ 2557 โดยเปิดโอกาสให้นักวิชาการและผู้สนใจเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิจัย 12 สาขา โดยส่งบทคัดย่อและเรื่องเต็มผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ ได้ที่

Read more