สวพ.มก. ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย “การชี้แจงแนวทางการพัฒนางานวิจัยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม”

จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2579-5547 ต่อ 12 Email :rdirdk@ku.ac.th    

Read more

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความประสงค์จะให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.otep.go.th/?p=otep-page&id=1900  สอบถามเพิ่มเติม ; สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กลุ่มวิจัยและพัฒนา โทร. 0 2282 4198 (ตามวันและเวลาราชการ)  

Read more

สกสค. ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2558

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2558 โดยมีขอบเขตการวิจัยคือ 1. การเปรียบเทียบรูปแบบการจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพ ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในประเทศไทยกับต่างประเทศ เช่น มาเลเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ฯลฯ 2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3. การเปรียบเทียบการจัดสวัสดิการ

Read more