แถลงข่าวความร่วมมือ โครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐ

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 นาย ณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ร่วมฟังแถลงข่าวความร่วมมือ โครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐ ไปปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน  (Talent Mobility) ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)

Read more

โครงการ Talent Mobility สนับสนุนการยืมตัวบุคลากร/นักวิจัยของหน่วยงานรัฐไปทำงานกับบริษัทเอกชนในตำแหน่งที่ขาดแคลน

โครงการ   Talent Mobility    ของ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) สนับสนุนการยืมตัวบุคลากร/นักวิจัยของหน่วยงานรัฐไปทำงานกับบริษัทเอกชนในตำแหน่งที่ขาดแคลน โดยนักวิจัยจะได้สัมผัสกับการปฏิบัติจริงและได้พบปัญหา ซึ่งอาจพัฒนาไปเป็นโจทย์วิจัยในอนาคตได้ ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามลิงค์ที่แนบ ดาวน์โหลด เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดโครงการ

Read more

เอกสารเพื่อการพัฒนานาโนเทคโนโลยีของประเทศ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมกับ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (ศน.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ประชาสัมพันธ์เอกสารเพื่อการพัฒนานาโนเทคโนโลยีของประเทศ เพื่อส่งเสริม สร้างความตระหนัก สร้างความร่วมมือ และขับเคลื่อนให้การพัฒนานาโนเทคโนโลยีของประเทศไทยสามารถตอบสนองความต้องการของทุกภาคส่วน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดาวน์โหลดเอกสาร หนังสือกรอบ​นโยบาย​การ​พัฒนา​นาโน​เทคโนโลยี​ ของ​ประเทศไทย​ (พ.ศ.​ 2555-2564) แผนที่นำทางการวิจัยและพัฒนานาโนเทคโนโลยีของประเทศไทย สาระสำคัญของ กรอบนโยบายการพัฒนานาโนเทคโนโลยีของประเทศไทย

Read more