โครงการเชิญศาสตราจารย์อาคันตุกะชาวออสเตรีย (Guest Professor) และโครงการแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์อาวุโสและอ่อนอาวุโสชาวออสเตรีย (Senior & Junior Scientist)ประจำปี 2557

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาแจ้งกำหนดการพิจารณาเสนอคำขอการสนับสนุนโครงการเชิญศาสตราจารย์อาคันตุกะชาวออสเตรีย (Guest Professor) และโครงการแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์อาวุโสและอ่อนอาวุโสชาวออสเตรีย (Senior & Junior Scientist) ประจำปี 2557 สำหรับสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิกเครือข่าย ASEA-UNINET ดังนี้ 1. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาจะเปิดรับคำขอรับการสนับสนุนทั้งสองโครงการดังกล่าว 2 ครั้ง ดังนี้ รอบที่ 1 (ปฏิบัติงานระหว่างเดือนเมษายน

Read more

ขอเชิญเสนอผลงาน/โครงการวิจัย เพื่อคัดเลือกรับรางวัล “SEAMEO-Jasper Research Award ประจำปี 2556”

ขอเชิญเสนอผลงาน/โครงการวิจัย เพื่อคัดเลือกรับรางวัล “SEAMEO-Jasper Research Award ประจำปี 2556” โดยสามารถดาวน์โหลด ข้อมูลและแบบฟอร์มเสนอผลงานหรือโครงการ เพื่อส่งแบบฟอร์มและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ภายใน 30 กันยายน 2556 นี้ รายละเอียด

Read more