สกอ. ขอเชิญบุคลากรสมัครเข้าร่วมรับการคัดเลือกงานวิจัยและเทคโนโลยีชีวภาพด้านชีววิทยาศาสตร์ (Life Science)

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.), และ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBio) จัดทำโครงการ Promoting Life Sciences Innovation with Investment “Promoting I with I” ขอเชิญเข้าร่วมการคัดเลือกงานวิจัยและเทคโนโลยีชีวภาพด้านชีววิทยาศาสตร์ (Life Science)

Read more

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดรับสมัคร ทุนวิจัย Industry-academia partnership programme (IAPP) ภายใต้โครงการ Newton Fund (รอบพิเศษ) เพื่อรองรับ EEC

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ Royal Academy if Engineering (RAEng) เปิดรับสมัคร ทุนวิจัย Industry-academia partnership programme (IAPP) ภายใต้โครงการ Newton Fund (รอบพิเศษ) เพื่อรองรับ EEC เปิดรับสมัครแล้ว

Read more

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเครื่องมืออุปกรณ์และผลงานที่นำมาใช้ในกระบวนการผลิตยาจากพืชสมุนไพร

เนื่องด้วย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ขอความอนุเคราะห์มายังมหาวิทยาลัยฯ ในการสำรวจข้อมูลเครื่องมือหรืออุปกรณ์ และผลงานที่มหาวิทยาลัยฯ ได้ประดิษฐ์คิดค้นและสามารถนำมาใช้ในกระบวนการผลิตยาจากพืชสมุนไพร รวมทั้งงานวิจัยต่าง ๆ ที่สามารถนำไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์หรือนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่ทำให้ไม่สามารถนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้ ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จึงขอความอนุเคราะห์มายังอาจารย์/นักวิจัย และผู้เกี่ยวข้องในการให้ข้อมูลเครื่องมืออุปกรณ์และผลงานที่นำมาใช้ในกระบวนการผลิตยาจากสมุนไพร โดยกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ม “แบบสำรวจข้อมูลเครื่องมือหรืออุปกรณ์

Read more

ฝ่ายวิชาการ สกว. ประกาศรับสมัครรางวัล 2014 TRF-CHE-Scopus Researcher Awards

รางวัล TRF-CHE-Scopus Researcher Awards เป็นรางวัลที่ได้รับการสนับสนุนร่วมกันระหว่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักพิมพ์ Elsevier (ผู้จัดทำฐานข้อมูลวารสารวิชาการระดับนานาชาติ SCOPUS) โดยจัดให้มีรางวัลขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 2009 และต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน รางวัลนี้มอบให้แก่นักวิจัยรุ่นใหม่ และนักวิจัยรุ่นกลาง ที่มีผลงานจากโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างรับทุนของฝ่ายวิชาการ สกว. หรือสิ้นสุดโครงการไม่เกิน 2 ปี อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

Read more

รายละเอียดเพิ่มเติมจาก กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : โครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศสประจำปี 2558-2559

รายละเอียดเพิ่มเติมจาก กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  1. หนังสือยืนยันการสนับสนุนโครงการวิจัยร่วมไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี 2558-2559 โดยมีอธิการบดีดป็นผู้ลงนามนั้น หากข้อเสนอโครงการได้รับการคัดเลือก หน่วยงานต้นสังกัดของเจ้าของโครงการจะต้องเป็นผู้นับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับอาจารย์/นักวิจัยจากสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันวิจัยของฝรั่งเศสที่เดินทางมาดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการฯ ภายในประเทศไทย 2. โปรดนำส่งโครงการวิจัยร่วมไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี 2558-2559 ฉบับภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ชุด ให้แก่กองวิเทศสัมพันธ์

Read more

ข้อมูลระบบการถ่ายโอนหน่วยกิตรูปแบบใหม่ของ The University Mobility in Asia and the Pacific (UMAP)

สำนักงานเลขาธิการ UMAP (UMAP International Secretariat: UMAP IS) ไต้หวัน ได้ประกาศใช้ระบบการถ่ายโอนหน่วยกิตรูปแบบใหม่ (New UMAP Credit Transfer Scheme: New UCTS)โดยกำหนดให้ 1 หน่วยกิต UCTS มีค่าเท่ากับจำนวนชั่วโมงปฏิบัติของนักศึกษา 38-48 ชั่วโมง (student workloadhours) โดยรวมจำนวนชั่วโมงบรรยาย 13-16 ชั่วโมง (teaching

Read more

ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัย UMAP Research Net ประจำปี 2557

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เชิญชวนประเทศ/มหาวิทยาลัยสมาชิก/นักวิจัยจาก 3 ประเทศร่วมกันจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยในหัวข้อที่สอดคล้องกับเป้าหมายของ UMAP โดยพิจารณาให้ทุนสนับสนุนข้อเสนอโครงการที่ได้รับคัดเลือกจำนวน 3 โครงการ โครงการละ 6,000 เหรียญสหรัฐ โดยหัวหน้าทีมวิจัยต้องเสนอโครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองจากสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดและสอดคล้องตามแนวทางและรูปแบบที่กำหนดผ่านสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด ในรูปแบบ electronic PDF ได้ที่phicha@mua.go.th พร้อมทั้งสำเนาแจ้งไปยัง UMAP IS ที่ umaptaiwan@gmail.com หรือ umap@mail.fju.edu.tw ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2557  

Read more

ทุนวิจัยภายใต้โครงการ Research Fellowship Program 2015 จาก The Matsumae International Foundation (MIF)

ด้วย  Matsumae International Foundation (MIF) จะให้ทุนวิจัยภายใต้โครงการ Research Fellowship Program 2015 แก่นักวิจัยต่างชาติสำหรับเดินทางไปทำวิจัย ณ ประเทศญี่ปุ่น เป็นระยะเวลา 3 – 6 เดือน ระหว่างเดือนเมษายน 2015 – มีนาคม

Read more

โปรแกรมสนับสนุนการทำวิจัยระหว่างนักวิจัยใจไทยและนักวิจัยสหรัฐฯ

สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน แจ้งว่า National Science Foundation (NSF) ประเทศสหรัฐอเมริกามีโปรแกรมที่สนับสนุนให้นักวิจัยไทยสามารถทำวิจัยร่วมกับนักวิจัยสหรัฐฯ ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่การยกระดับความสามารถนัวิจัยไทยให้มีโอกาสในการทำงานวิจัยในระดับสากลเพิ่มขึ้น จำนวน 2 โปรแกรม ดังนี้ 1) Partnerships for Enhanced Engagement

Read more

ทุน Technology Grants ประจำปี 2557 ณ สถาบันอุดมศึกษาออสเตรีย

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีความประสงค์จะจัดสรรทุน Technology Grants ซึ่งเป็นทุนของรัฐบาลออสเตรีย ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปะระหว่างไทยกับออสเตรีย ประจำปี 2557 ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษา บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดและในกำกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสมัครรับทุน เพื่อไปศึกษา/ทำวิจัยในระดับปริญญาเอกและหลังปริญญาเอก ณ สาธารณรัฐออสเตรีย โดยแบ่งเป็น 1) ทุนปริญญาเอก (Ph.D. Scholarship) 2)

Read more