สตง. ประชุมการตรวจสอบการดำเนินงานวิจัย พัฒนาวิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม ของ สวทช.

วันที่ 13 กรกฎาคม 2558 ประชุมการตรวจสอบการดำเนินงานวิจัย พัฒนาวิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม ของ สวทช. โดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ

Read more