ขอเชิญเข้าร่วมฟังการเสวนาประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย “การประชาสัมพันธ์รูปแบบงานวิจัยกลุ่มยุทธศาสตร์การวิจัยของ สกว. พลังงานวิจัยเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว)”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดการเสวนาประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย โครงการ “การประชาสัมพันธ์รูปแบบงานวิจัยกลุ่มงานยุทธศาสตร์การวิจัยของ สกว. พลังงานวิจัยเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)” ในวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2559 เวลา 08:30 – 12:00 น. ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น 2 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ชี้แจงกรอบการวิจัยมุ่งเป้า เรื่อง ยางพารา

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สวพ.มก.) เรียนเชิญ ดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์ ผู้ประสานงานสำนักประสานงานชุดโครงการยางพารา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให้ข้อมูลชี้แจงกรอบการวิจัยยางพารา และแนวทางการสนับสนุนการวิจัยภายใต้กรอบวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559 เวลา 09:30-12:00 น. ณ

Read more

ประชุมเวทีเสวนาสาธารณะ (TRF Public Forum) เรื่อง เกษตรน้ำน้อย…ทางออกของเกษตรกร

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กำหนดจัดเวทีสาธารณะ (TRF Public Forum) เรื่อง “เกษตรน้ำน้อย…ทางออกของเกษตรกร” ในวันพุธที่ 2 มีนาคม 2559 เวลา 08:30-13:00 น. ณ หอประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50

Read more

ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สนับสนุนทุนวิจัยด้านงานแอลกอฮอล์ ปี 2559

ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สนับสนุนทุนวิจัยให้แก่ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ที่มีความสนใจด้านงานแอลกอฮอล์ ในปี 2559 เป็นต้นไป แผนงานได้กำหนดขอบเขตการศึกษางานวิจัยตามเอกสารแนบ โดยมีการสนับสนุนดังนี้ ทุนโครงการขนาดใหญ่ 1,000,000-3,000,0000 บาท จำนวน 2

Read more

สกว.จัดประชุมการพัฒนาต่อยอดและนำผลการวิจัยเรื่องยางพาราไปใช้ประโยชน์ ครั้งที่ 2

สำนักประสานงานชุดโครงการยางพารา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดให้มีการประชุมการพัฒนาต่อยอดและนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์(ครั้งที่ 2) ในวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ณ ห้องพาโนรามา 2 ชั้น 14 โรงแรมดิเอมเมอรัล ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ หากสนใจเข้าร่วมประชุม โปรดแจ้งยืนยันการร่วมประชุมที่

Read more

การสัมมนา “ยางพาราไทยกับงานวิจัยมุ่งเป้า 2558”

เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กำหนดจัดการสัมมนา “ยางพาราไทยกับงานวิจัยมุ่งเป้า 2558” ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2558 เวลา 08:30-16:30 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์

Read more

การสัมมนา “เสนอผลงานวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศโดยเร่งด่วน กลุ่มเรื่องโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน”

เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กำหนดจัดการสัมมนา “เสนอผลงานวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศโดยเร่งด่วน กลุ่มเรื่องโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน” ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2558 เวลา 08:30-16:30 น. ณ ห้องจูปีเตอร์ ชั้น

Read more

สวพ.มก. จัดประชุมพัฒนาข้อเสนอแผนงานวิจัยการท่องเที่ยวทุนวิจัยมุ่งเป้าจาก สกว. ปี 2559

วันที่ 10 สิงหาคม 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดประชุมพัฒนาข้อเสนอแผนงานวิจัยการท่องเที่ยวทุนวิจัยมุ่งเป้าจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ปี 2559 ในแผนงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาการท่องเที่ยวแนวใหม่สู่อาเซียน: เปิดประตูตราดสู่กัมพูชา และเวียดนาม ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ

Read more

สวพ.มก.จัดประชุมพัฒนาข้อเสนอแผนงานวิจัยการท่องเที่ยวทุนวิจัยมุ่งเป้าจาก สกว. ปี 2559

วันที่ 3 สิงหาคม 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดประชุมพัฒนาข้อเสนอแผนงานวิจัยการท่องเที่ยวทุนวิจัยมุ่งเป้าจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ปี 2559 ในแผนงานวิจัยท่องเที่ยวจังหวัดตราดเชื่อมกับประเทศเพื่อนบ้านโดยมีอาจารย์/นักวิจัยด้านการท่องเที่ยวของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุมไพลิน อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

ประกาศรับสมัครทุนความร่วมมือระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ National Natural Science Foundation of China (NSFC) ประจำปีงบประมาณ 2559

สกว. ประกาศรับสมัครทุนความร่วมมือระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ National Natural Science Foundation of China (NSFC) ประจำปีงบประมาณ 2559

Read more