วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่บัดนี้ – 16 สิงหาคม 2564

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2565 โดยเปิดรับข้อเสนอการวิจัย ตั้งแต่บัดนี้-16 สิงหาคม 2564 ภายในเวลา 18.00 น. ทุนวิจัยและนวัตกรรมด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทุนวิจัยและนวัตกรรมด้าน เศรษฐกิจการเกษตร ทุนวิจัยและนวัตกรรมด้าน

Read more

สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “งานวิจัยมุ่งเป้า ด้านการคมนาคมขนส่งระบบราง”

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดการสัมมนาทางวิชาการ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านการคมนาคมขนส่งระบบรางที่แล้วเสร็จและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ซึ่งบริหารทุนโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2558 เวลา 08:30-14:00 น. ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช.1 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยรอบ 12 เดือน กลุ่มเรื่องการวิจัยของชาติด้านพื้นที่สูง ปี 2556

สำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(สวก.) กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการ กลุ่มเรื่องการวิจัยของชาติด้านพื้นที่สูง เพื่อให้นักวิจัยนำเสนอผลงานวิจัยในรอบ 12 เดือน ภายใต้แผนวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศโดยเร่งด่วน ระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2557 เวลา 8.00 – 16.30 น. ณ โรงแรมเวียงอินน์ จังหวัดเชียงราย

Read more