สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    จำนวน 5 ทุน ทุนละ 50,000 บาท เพื่อส่งเสริมการทำวิจัยทางการศึกษา และนำผลการวิจัยมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ภายในวันที่ 29 มกราคม 2564 ทั้งนี้ ขอให้ผู้สมัครขอรับทุน

Read more

สำนักการศึกษา ประกาศเรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563

สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร มีความประสงค์จะให้ทุนอุดหนุนวิจัยทางการศึกษา แก่นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจ เป็นจำนวน 5 ทุน ทุนละ 50,000 บาท รวมเป็นเงิน 250,000.-บาท(สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วย) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการทำวิจัยทางการศึกษาและนำเสนอผลการวิจัยมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร จึงประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนวิจัยให้ผู้ที่สนใจทราบโดยทั่วกัน โดยมีรายละเอียดดังแนบ ประกาศการให้ทุนวิจัย 2563 แบบฟอร์มใบสมัคร

Read more

สำนักการศึกษา ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปี 2560 ของกรุงเทพมหานคร

สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร มีนโยบายสนับสนุนให้มีการวิจัยในสาขาต่างๆ โดยจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยจำนวน 10 ทุน ทุนละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ให้กับผู้ที่ทำการวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2437 6631-5 ต่อ 3427 หรือดูรายละเอียดได้ที่ http://www.bangkokeducation.in.th

Read more

ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของกรุงเทพมหานคร

สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร จะจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย จำนวน 10 ทุน ทุนละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ให้บผู้ทำการวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสาร ดังนี้ ประกาศสำนักการศึกษา ใบสมัครสำหรับนิสิต นักศึกษา ใบสมัครสำหรับครู บุคลากรทางารศึกษา ใบสมัครสำหรับบุคคลทั่วไป ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานภายในวันที่

Read more