สกว. ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัย 3 ประเภท

สกว. จะประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัย 3 ประเภททุน ได้แก่ 1)      ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ 2)      ทุนพัฒนานักวิจัย (เมธีวิจัย สกว.) 3)      ทุนวิจัยองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา (วุฒิเมธีวิจัย สกว.) โดยข้อเสนอโครงการดังกล่าว ต้องมีการลงนามโดยสถาบันต้นสังกัดตั้งแต่ระดับหัวหน้าภาควิชาหรือเทียบเท่าขึ้นไป ว่ายินดีร่วมสนับสนุนทุนวิจัยนี้ด้วย ทั้งนี้ สกว. จะเสนอรายชื่อโครงการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินให้สถาบันต้นสังกัดเพื่อพิจารณาร่วมสมทบทุนวิจัยอีกครั้งหนึ่ง สกว. จะประกาศรับข้อเสนอโครงการที่ http://academic.trf.or.th/ ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม

Read more

มก. กับ สกว. ร่วมจัดบรรยายพิเศษ เรื่อง มก. กับ สกว. ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาประเทศ

          เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง มก. กับ สกว. ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาประเทศ โดย

Read more

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้ชุดโครงการ โครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ.-สกว.

กรอบการวิจัย ด้านประสิทธิภาพพลังงาน ด้านการส่งเสริมการปลูกจิตสำนึกและอุปนิสัยในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้านการฟื้นฟูสภาพเหมือง ด้านแนวทางการใช้ประโยชน์ by product จากการทำเหมือง ด้านเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้า ด้านพลังงานหมุนเวียน รายละเอียด   กำหนดรับข้อเสนอโครงการ ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Paper) ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4

Read more