เครื่องทำความสะอาดสาหร่ายพวงองุ่นด้วยกระแสไฟฟ้า

รศ.ดร. ปิติยา กมลพัฒนะ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2562-5020

Read more

นักวิจัย มก. ร่วมระดมความคิดเห็นและพัฒนาข้อเสนอการวิจัยเกี่ยวกับการผลิตสาหร่ายพวงองุ่น

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เรียนเชิญ นางสาวมนทกานติ ท้ามติ้น ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งเพชรบุรี กรมประมง และศาสตราจารย์ ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ร่วมให้ข้อมูลโจทย์วิจัยและประเด็นเกี่ยวข้องที่สำคัญเกี่ยวกับการผลิตสาหร่ายพวงองุ่น ซึ่งปัจจุบันได้รับความนิยมในการบริโภค

Read more