ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากข้าวกล้องที่มีสีเข้ม

แนวโน้มความต้องการผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพมีมากขึ้น นางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก นักวิจัยจากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากข้าวกล้องที่มีสีเข้มซึ่งให้คุณค่าทางโภชนาการสูง เพื่อเพิ่มทางเลือกแก่ผู้บริโภคได้มีผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ

Read more