ผลกระทบของนโยบายการให้นำเข้าและการไม่ให้นำเข้าเนื้อสุกรที่ไม่ปลอดสารเร่งเนื้อแดง

ผศ.ดร.เออวดี เปรมัษเฐียร และคณะ
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

ผลกระทบการให้นำเข้าเนื้อสุกรที่ไม่ปลอดสารเร่งเนื้อแดง

ผศ.ดร.เออวดี เปรมัษเฐียร และคณะ
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 087-555-4021 E-mail: fecoadu@ku.ac.th

Read more

ผลกระทบของการให้นำเข้าและไม่ให้นำเข้าเนื้อสุกรที่ไม่ปลอดสารเร่งเนื้อแดง

ผศ.ดร.เออวดี เปรมัษเฐียร และ ผศ.ดร.ณัฐพล พจนาประเสริฐ
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผศ.นสพ.ณัฐวุฒิ รัตนวณิชย์โรจน์
คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 087-555-4021 E-mail: fecoadu@ku.ac.th

Read more