มหัศจรรย์ สารเคลือบผิวผลไม้จากสมุนไพรไทย

รศ.รังสินี โสธรวิทย์ ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ได้มีการพัฒนาสารเคลือบผิวชนิดใหม่ที่มีสมบัติในการต้านเชื้อจุลินทรีย์สำหรับผลไม้ เพื่อรักษาคุณภาพและยืดอายุการเก็บรักษา

Read more