สารเคลือบผิวผักและผลไม้สดชนิดผง

รศ.ดร.รังสินี โสธรวิทย์ ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โทร.0-2942-8010 ต่อ 3522

Read more

CK WAX เทคโนโลยีเคลือบผิวผลไม้ส่งออก

ผลงานวิจัยของ ดร.อภิตา บุญศิริ ศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน โทร.0-3435-5368

Read more