ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดฝ่ายบริหารงานวิจัยและประเมินผล จำนวน 1 อัตรา

ด้วย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ป.ตรี) สังกัด ฝ่ายบริหารงานวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทั้งนี้ หากไม่ได้รับคุณวุฒิทางคอมพิวเตอร์ หรือทางสารสนเทศ

Read more

โครงการสัมมนา เรื่อง “สารสนเทศกับการพัฒนางานวิจัย”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดโครงการสัมมนา เรื่อง “สารสนเทศกับการพัฒนางานวิจัย”  เพื่อนำเสนอแนวคิด และแสดงตัวอย่างของระบบสารสนเทศระบบใหม่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาได้พัฒนาขึ้น เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล (data collection) ติดตามกิจกรรมโครงการวิจัย (activity tracking)  การถือครองและประเมินประสิทธิภาพทรัพยากรวิจัย (resource allocation)  การสร้างรายงานอัตโนมัติ  และระบบอื่น ๆ ที่ใช้งานในปัจจุบันเพื่อช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหาร

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง “สารสนเทศกับการพัฒนางานวิจัย”

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. กำหนดจัดโครงการสัมมนา เรื่อง “สารสนเทศกับการพัฒนางานวิจัย” เพื่อนำเสนอแนวคิด และแสดงตัวอย่างของระบบสารสนเทศระบบใหม่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาได้พัฒนาขึ้น เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล (data collection) ติดตามกิจกรรมโครงการวิจัย (activity tracking)  การถือครองและประเมินประสิทธิภาพทรัพยากรวิจัย (resource allocation)  การสร้างรายงานอัตโนมัติ  และระบบอื่น ๆ

Read more

สวพ.มก. ร่วมกับ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดอบรม”การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพการวิจัย”

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.ร่วมกับสำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดอบรมปฏิบัติการเรื่อง “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพการวิจัย” เพื่อให้อาจารย์และนักจัย มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยฯ มีและพร้อมให้ส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัย อันจะเป็นการ เสริมสร้างศักยภาพการวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการยกระดับมาตรฐานงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวต้อนรับและเปิดอบรม โดย รศ.ดร.ธงชัย

Read more

สวพ.มก. จัดอบรม “การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศในยุคสื่อสังคมออนไลน์” แก่บุคลากร

วันที่ 23 กันยายน 2558 ผศ.ดร.พรทิพย์ เย็นจะบก รองผู้อำนวยการฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. กล่าวเปิดโครงการอบรม เรื่อง  “การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศในยุคสื่อสังคมออนไลน์”  วิทยากรโดย อาจารย์นัดดาวดี นุ่มนาค ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ความรู้ ความเข้าใจ

Read more

บ.ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท.) ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไป ประจำปี 2558

บ.ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท.) ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนากิจการของ ปณท. ให้อยู่ในระดับแนวหน้าของประเทศ และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและสนับสนุนการเปิดให้บริการใหม่ๆ ของ ปณท. โดยมีกรอบการวิจัยประจำปี 2558 คือ 1. ระบบงานไปรษณีย์  2. อาคารสถานที่/เครื่องจักร/อุปกรณ์/เครื่องมือเครื่องใช้/ยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานทั่วไป/งานไปรษณีย์ 3. บริการ/สินค้าไปรษณีย์ใหม่ 4.

Read more

สวพ.มก. จัดโครงการอบรมเรื่อง “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์”

รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. กล่าวเปิด โครงการอบรมเรื่อง “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์” ซึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและคุณภาพงานวิจัย วิทยากรโดย รศ.ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ ราชบบัณฑิตและประธานกรรมการสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น 2 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

Read more

สวพ.มก. เยี่ยมชมเกี่ยวกับระบบ Cloud และห้องศูนย์ข้อมูล Data Center ของมหาวิทยาลัย

รศ.ดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย และคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมดูงานเกี่ยวกับระบบ Cloud และห้องศูนย์ข้อมูล Data Center ของมหาวิทยาลัย ในการนี้ ผศ.ดร.พีรวัฒน์ วัฒนพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ และนายมหาราช ทศศะ ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ให้การต้อนรับและแนะนำระบบ Cloud ณ

Read more

สวพ.มก. จัดอบรม “การใช้งานโปรแกรม Word 2010 ขั้นสูง” แก่บุคลากร

  เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย สวพ.มก. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานโปรแกรม Word 2010 ขั้นสูง” แก่บุคลากรผู้ที่สนใจ เพื่อการนำไปใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

Read more