รศ.ดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ

รางวัล : นักวิจัยรุ่นใหม่ 2010 TRF-CHE-Scopus Researcher Awards สาขา Agricultural Science and Technology จัดโดย : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับ

Read more