ชุดทดสอบสารก่อภูมิแพ้อาหารและการควบคุมคุณภาพ

  จากการวิจัยประกอบด้วยกิจกรรมและผลลัพธ์ ที่สำคัญคือ เทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์สารก่อภูมิแพ้ในอาหาร เทคโนโลยีการผลิตชุดทดสอบสารก่อภูมิแพ้อาหารและการควบคุมคุณภาพ การจัดตั้งห้องปฏิบัติการ ตรวจวิเคราะห์สารก่อภูมิแพ้อาหาร มีฐานข้อมูลการปนเปื้อนของสารก่อภูมิแพ้ในอาหารไทยที่มีการผลิตและจำหน่ายเชิงพาณิชย์ข้อมูลการวิจัยบางส่วนได้นำไปใช้ประกอบการพิจารณาเพื่อการออกกฏหมายการแสดง ฉลากสารก่อภูมิแพ้อาหารและบังคับใช้ในปี 2557 ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สารก่อภูมิแพ้ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถจัดทำฉลากสารก่อภูมิแพ้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม สร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยด้านอาหาร และยังเป็นการเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันและขยายโอกาสด้านการตลาด ซึ่งผลกระทบโดยรวมเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค และช่วยสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม นางวิภา สุโรจนะเมธากุล และคณะ KU&MBST

Read more