รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น สาขาวิทยาการพืชสวน ประจำปี 2552

  จาก มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ศ.ดร.สายล เกตุษา (คณะเกษตร ภาควิชาพืชสวน) –> คำประกาศเกียรติคุณ  

Read more