สารชีวภัณฑ์กระตุ้นคุณภาพพืชผัก จากแบคทีเรียไมโครค็อคคัส ชนิดแห้ง

ผศ.ดร.สาวิตร ตระกูลน่าเลื่อมใส
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 0-2562-5555

Read more

สารชีวภัณฑ์กระตุ้นการเจริญและเพิ่มคุณภาพ ของพืชผักจากแบคทีเรียไมโครค็อคคัส สายพันธุ์ P2-23

ผศ.ดร.สาวิตร ตระกูลน่าเลื่อมใส และคณะ
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2562-5555 ต่อ 646630
E-mail savtr.t@ku.th

Read more