การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพของนักวิจัย ในการเขียนผลงานวิจัยเพื่อเสนอตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ โดยกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ของอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง และผู้เชี่ยวชาญภาษาต่างประเทศ เพื่อเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยเพิ่มจำนวนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ เป็นการพัฒนามาตรฐานการวิจัยของมหาวิทยาลัยฯให้สูงขึ้น เรียนเชิญวิทยากร บรรยายทั้ง 2 วันดังนี้ วันที่ 21

Read more