การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สาธารณสุขวิจัย” ครั้งที่ 3

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเลขสุราษฏร์ธานี สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ 5 เครือข่ายมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ (ญี่ปุ่น ไต้หวัน และมาเลเซีย) กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สาธารณสุขวิจัย” ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ

Read more