สวพ.มก. จัดโครงการ “สัมมาทิฐิผู้บริหารพบบุคลากร” ณ จันทบุรี 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดโครงการ “สัมมาทิฐิผู้บริหารพบบุคลากร” เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับในสังกัดของ สวพ.มก. มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานร่วมกัน พร้อมทั้งนำเสนอข้อคิด ข้อเสนอแนะ เชิงสร้างสรรค์สู่ผู้บริหาร เพื่อนำมาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่ง รวมถึงความรู้รักสามัคคีของบุคลากรทุกระดับในองค์การที่นำไปสู่การพัฒนาหน่วยงาน ระหว่างวันที่  29 – 30 มิถุนายน 2561 ณ แหลมสิงห์

Read more

สวพ.มก.จัดโครงการสัมมาทิฐิ “ผู้บริหารพบบุคลากร สวพ.มก.” ครั้งที่ 3/2560

วันที่ 21 มิถุนายน 2560 สถาบันวิจัยและพัฒฯแห่ง มก. จัดโครงการสัมมาทิฐิ “ผู้บริหารพบบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.” ครั้งที่ 3/2560 ทั้งนี้ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อให้นโยบายการบริหารอัตรากำลังของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกัน ณ

Read more

สัมมาทิฐิ และขอบคุณบุคลากร สวพ.มก. ประจำปี 2560

วันที่ 28 ธันวาคม 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดโครงการ “สัมมาทิฐิ และขอบคุณบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ” ประจำปี 2560 ณ ห้องโถงบุษราคัม ชั้น 1 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ

Read more

รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการ สวพ.มก. พร้อมบุคลากร ร่วมงาน “นนทรีสีทอง’59”

วันที่ 23 กันยายน 2559 รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการ สวพ.มก. พร้อมทั้งบุคลากร ร่วมงาน “นนทรีสีทอง’59” เพื่อแสดงความเคารพและยินดีแก่บุคลากรที่เกษียณอายุราชการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยทางสวพ.มก. มีดังนี้ นายสรศักดิ์ เพิ่มศิลป์, ดร.ศาลักษณ์ พรรณศิริ, นางสุนันท์ น้อยระแหง

Read more

สวพ.มก. จัดโครงการ “สัมมาทิฐิผู้บริหารพบบุคลากร สวพ.มก.”

วันที่ 16-17 กันยายน 2559 สวพ.มก. จัดโครงการ “สัมมาทิฐิผู้บริหารพบบุคลากร สวพ.มก.” บ้านไม้ชายเลนรีสอร์ท ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

Read more

“สัมมาทิฐิและจัดงานขอบคุณบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.” ประจำปี 2558

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดโครงการ “สัมมาทิฐิและจัดงานขอบคุณบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.” ประจำปี 2558 ในวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2558 ณ อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ  

Read more

สัมมาทิฐิ ผู้บริหารพบบุคลากร ครั้งที่ 5 /2558

วันที่ 28 สิงหาคม 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดโครงการ “สัมมาทิฐิ ผู้บริหารพบบุคลากร” ครั้งที่ 5 /2558 เพื่อแสดงความคิดเห็น สรุปงาน อีกทั้งยังจัดกิจกรรมแก่บุคลากร สร้างความสามัคคี บรรยากาศที่ดีภายในหน่วยงาน ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ

Read more

สวพ.มก. จัดโครงการสัมมาทิฐิ “ผู้บริหารพบบุคลากร” ครั้งที่ 3/2558

วันที่ 20 เมษายน 2558 รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.และ รศ.ดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย สวพ.มก. ประชุมพบปะบุคลากร สวพ.มก. ในโครงการสัมมาทิฐิ “ผู้บริหารพบบุคลากร” ครั้งที่ 3/2558

Read more

สวพ.มก. จัดงานการสร้างสัมมาทิฐิและเทศกาลวันสงกรานต์

          เนื่องในเทศกาลสงกรานต์วันขึ้นปีใหม่ไทย  เป็นประเพณีที่มีคุณค่าและเอกลักษณ์ของคนไทยที่อนุรักษ์สืบสานกันมาเป็นเวลาช้านาน ดังนั้นเพื่อการสืบทอดอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ไว้ตลอดไป สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดโครงการวันแห่งการสร้างสัมมาทิฐิและเทศกาลวันสงกรานต์  เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557

Read more

วันแห่งการสร้างสัมมาทิฐิและกิจกรรมเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2556

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. สืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของไทย และวัฒนธรรมองค์กร จัดโครงการวันแห่งการสร้างสัมมาทิฐิและกิจกรรมเทศกาลวันสงกรานต์ เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรมีโอกาสพบปะเพื่อรับทราบผลการดำเนินการที่ผ่านมา พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูล และรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตลอดจนปัญหา อุปสรรคต่างๆ เพื่อนำมาพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยบุคลากรต่างมีส่วนร่วมในการบริหารและพัฒนาองค์กร รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  เป็นประจำทุกปี และในปี 2556 ได้จัดขึ้นในวันที่

Read more