เครื่องต้นแบบขูดใบสับปะรดแบบอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตเส้นใย

ในประเทศไทยมีการปลูกสับปะรดตามภูมิภาคต่างๆ เป็นจำนวนมาก จึงมีวัตถุดิบที่เหลือทิ้งจากใบสับปะรด อุตสาหกรรมสิ่งทอได้นำวัตถุดิบเหลือทิ้งเหล่านี้มาทำเป็นใยธรรมชาติ แต่ยังขาดเครื่องมือจักรกลการเกษตรที่สามารถรองรับการผลิตในเชิงอุตสาหกรรมทั้งระบบได้อีกทั้งราคาต้นทุนในการผลิตค่อนข้างสูง จึงเป็นปัญหาที่จะนำไปต่อยอดในอุตสาหกรรม การพัฒนาการต่อยอดของการใช้ประโยชน์จากเส้นใยสับปะรดในเชิงพาณิชย์ นอกเหนือจะทำเป็นผลิตภัณฑ์สิ่งทอหรือบรรจุภัณฑ์แล้ว การเสริมแรงของเส้นใยพืชในวัสดุคอมพอสิตเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่กำลังได้รับความนิยมจากภาคอุตสาหกรรม จุดเด่นของผลงาน ลดแรงงานคนที่มีทักษะในกระบวนการผลิต เพิ่มกำลังการผลิตได้สม่ำเสมอตลอดกระบวนการ ได้เส้นใยสับปะรดที่มีคุณภาพ สะอาด ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม อาจารย์ณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร และคณะ ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

Read more

ภาชนะย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากเศษเส้นใยใบสับปะรด

ดร. ปรียานุช สีโชละ และคณะ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 02-942-8600-3 E-mail: aappua@ku.ac.th

Read more

การลดปริมาณไนเตรทในผลสับปะรด

ผลสับปะรดสดซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สับปะรดชนิดต่าง ๆ หากมีปริมาณไนเตรทตกค้างสูงในผลสับปะรด สารไนเตรทจะไปทำปฏิกิริยากับดีบุกที่เคลือบผิวด้านในของกระป๋อง ทำให้ด้านในของกระป๋องเกิดเป็นสีดำ เป็นผลเสียต่อคุณภาพการผลิตและส่งออกสับปะรดกระป๋อง

Read more