ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการอาคารสัตว์ทดลอง ครั้งที่ 1/2559

วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 รศ.ดร.สิรี  ชัยเสรี รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย เป็นประธานคณะกรรมการบริหารจัดการอาคารสัตว์ทดลอง จัดประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่1/2559 เพื่อติดตามภารกิจ ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

Read more

การสัมมนาเพื่อรับฟังข้อสงสัยและการชี้แจงทำความเข้าใจในการปฏิบัติให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. พ.ศ. 2558

สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) พบว่ามีข้อสงสัยบางประการเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อสัตว์ให้สอดคล้องตาม พ.ร.บ. สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 จึงจัดการสัมมนาเพื่อทำความเข้าใจร่วมกันในการปฏิบัติให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. ดังกล่าว ในวันที่ 14 กันยายน 2559 เวลา 09:30-15:00 น. ณ ห้องบอลรูม ซี

Read more

การอบรม “IACUC Issues and Veterinary Care: Safe Anesthesia and Pain Control”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดการอบรม เรื่อง “IACUC Issues and Veterinary Care: Safe Anesthesia and Pain Control” เพื่อให้นักวิจัยที่เลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ เข้าใจกระบวนการการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ฯ สามารถเขียนเสนอโครงการวิจัยและงานทดสอบที่มีการเลี้ยงและใช้สัตว์อย่างถูกต้อง และเรียบรู้วิธีลดความเจ็บปวด และการวางยาสลบ ในวันศุกร์ที่ 16 กันยายน

Read more

การอบรม “สถิติสำหรับการวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์”

การอบรม “สถิติสำหรับการวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์” เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากการใช้ชีวิตสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ได้ผลงานที่ถูกต้องแม่นยำ น่าเชื่อถือ สามารถอ้างอิงได้ทั้งในและต่างประเทศ เป็นไปตาม พ.ร.บ.สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 และหลักจรรยาบรรณการใช้สัตว์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วินัย โพธิ์สุวรรณ์ ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นวิทยากรบรรยายการอบรม ในวันที่ 3-4 สิงหาคม 2559 เวลา 08:30-16:30 น. โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Read more

เปิดการอบรมขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 2 ครั้งสุดท้ายของปี 2559

สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) กำหนดจัดการอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 2 ครั้งสุดท้ายของปี 2559 ดังนี้ ครั้งที่ 18 วันที่ 21-22 มิถุนายน 2559  และ ครั้งที่ 19 วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2559

Read more

ข้อเสนอโครงการทุนมุ่งเป้า 2560 (ที่มีการใช้สัตว์) ขอให้ส่งแบบขออนุญาตเลี้ยงและใช้สัตว์ฯ ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2559

  ตามที่เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยจะเปิดระบบ NRMS ให้ลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยได้ตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2559 โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ Website ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ

Read more

รางวัล TEQ Award ประจำปี 2559 สำหรับพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลองดีเด่น

สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ บริษัท ที อี คิว จำกัด จัดให้มีการมอบรางวัล TEQ Award ประจำปี 2559 สำหรับพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลองดีเด่น เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้พนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลองตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติงาน ยกย่องเชิดชูพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลองที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ (รางวัลที่

Read more

การสมัครเข้ารับรางวัล IAD Award ประจำปี 2559 สำหรับนักวิจัยดีเด่นที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดให้มีการมอบรางวัล IAD Award ประจำปี 2559 สำหรับนักวิจัยดีเด่นที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัยตระหนักถึงความสำคัญของการใช้สัตว์ฯ ให้สอดคล้องกัลหลักจรรยาบรรณการใช้สัตว์ และหลัก 3Rs (เงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร) ผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลดังกล่าว

Read more

แจ้งเตือน การขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ฯ

ตามที่ สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) แจ้งให้บุคลากรผู้ใช้สัตว์ฯ ดำเนินการยื่นขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์ฯ ได้ตั้งแต่ 15 ตุลาคม 2558 ถึง 14 มีนาคม 2559 แล้วนั้น ขณะนี้ใกล้ถึงกำหนดเวลาสิ้นสุดการยื่นขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์ฯ ดังกล่าวแล้ว ขอให้ผู้ประสงค์ยื่นรับใบอนุญาตฯ เข้ารับการอบรมภายในระยะเวลาที่กำหนด

Read more

การอบรมหลักสูตร “สถิติและการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์”

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดย กำหนดจัดการอบรมหลักสูตร “สถิติการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์” (Statistics and Research Design Using Animals) จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 23-26 มีนาคม 2559

Read more